Vintage & Retro Sports Shirts

Tyson VS Botha Fight Shirt
Tyson VS Botha Fight Shirt $ 60.00 - Sold Out
Quick Shop
Coca Cola Vintage 90's Shirt
Coca Cola Vintage 90's Shirt $ 45.00
Quick Shop
Ducks Vintage 90's NCAA Shirt
Ducks Vintage 90's NCAA Shirt $ 55.00 - Sold Out
Quick Shop

Ernie Irvan Vintage 90's Shirt
Ernie Irvan Vintage 90's Shirt $ 40.00 - Sold Out
Quick Shop
Raiders Vintage 90's NFL Shirt
Raiders Vintage 90's NFL Shirt $ 45.00 - Sold Out
Quick Shop
Oscar De La Hoya Vintage Shirt
Oscar De La Hoya Vintage Shirt $ 25.00 - Sold Out
Quick Shop

Goodyear Racing Vintage Shirt
Goodyear Racing Vintage Shirt $ 40.00
Quick Shop
Ernie Irvan Vintage Nascar Shirt
Ernie Irvan Vintage Nascar Shirt $ 60.00 - Sold Out
Quick Shop
Steve Largent Vintage Shirt
Steve Largent Vintage Shirt $ 60.00
Quick Shop

Fernando Vargas Vintage Shirt
Fernando Vargas Vintage Shirt $ 45.00
Quick Shop
Buffaloes Vintage Jersey Shirt
Buffaloes Vintage Jersey Shirt $ 35.00
Quick Shop
Packers Vintage V-Neck Shirt
Packers Vintage V-Neck Shirt $ 40.00
Quick Shop

Flyers Vintage Jersey 90's Shirt - And Still
Flyers Vintage Jersey 90's Shirt $ 50.00
Quick Shop
Giants Vintage Long Sleeve - And Still
Giants Vintage Long Sleeve $ 55.00
Quick Shop
Clyde Drexler Vintage Shirt - And Still
Clyde Drexler Vintage Shirt $ 40.00 - Sold Out
Quick Shop

Mighty Ducks Vintage Shirt - And Still
Mighty Ducks Vintage Shirt $ 45.00 - Sold Out
Quick Shop
Jamal Anderson Falcons Shirt - And Still
Jamal Anderson Falcons Shirt $ 45.00
Quick Shop
De La Hoya VS Carr Fight Shirt - And Still
De La Hoya VS Carr Fight Shirt $ 35.00
Quick Shop

Pistons Vintage Back2Back Shirt
Pistons Vintage Back2Back Shirt $ 90.00 - Sold Out
Quick Shop
Connors VS Navratilova Shirt - And Still
Connors VS Navratilova Shirt $ 65.00
Quick Shop
Titans Vintage 90's NFL Shirt
Titans Vintage 90's NFL Shirt $ 30.00
Quick Shop

Lakers/Pacers NBA Finals Shirt - And Still
Lakers/Pacers NBA Finals Shirt $ 50.00 - Sold Out
Quick Shop
Volunteers Vintage 90's Shirt
Volunteers Vintage 90's Shirt $ 30.00
Quick Shop
Kirby Puckett Twins 90's Shirt - And Still
Kirby Puckett Twins 90's Shirt $ 55.00 - Sold Out
Quick Shop